REGULAMIN LEKCJI SKYPE

§ 1 Definicje

 1. W niniejszym Regulaminie stosuje się następujące definicje:
  1. Nauczyciel  – Dagmara Świątek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:Angielski z Dagmarą Dagmara Świątekz siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Gdańska 18/53, 40-719 Katowice, posiadającą NIP: 9542538226,  REGON: 360190585, tel. 604 607 315, e-mail: dagmara@angielskizdagmara.pl,
  1. Uczeń – osoba fizyczna korzystająca z lekcji języka angielskiego w formie wideokonferencji,
  1. Lekcje – spotkania odbywające się regularnie w formie wideokonferencji, których celem jest nauka języka angielskiego.

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Nauczyciel oświadcza, że jest magistrem filologii angielskiej, posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego oraz że prowadzi naukę języka angielskiego w formie wideokonferencji.
 2. Lekcje można rezerwować w dwóch następujących trybach:
  1. W trybie regularnym poprzez ustalenie stałych, cotygodniowych terminów spotkań w określony, stały dzień tygodnia, o stałej godzinie, przy czym za tydzień w rozumieniu niniejszego Regulaminu przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku. Ustalenie terminu odbywa się na początku nauki, a jego zmiana odbyć się może za obopólną zgodą Nauczyciela i Ucznia.
  1. W trybie elastycznym, poprzez wyznaczenie ilości spotkań w każdym tygodniu danego miesiąca, przy czym za tydzień w rozumieniu niniejszego Regulaminu przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku. Każdorazowe ustalenie terminu poszczególnych lekcji  odbywa się na wniosek Ucznia zawierający wskazanie proponowanego terminu lekcji, zaaprobowanego przez Nauczyciela.
 3. Rezerwacja lekcji odbywać się może telefonicznie, poprzez e-mail, Skype lub inny komunikator internetowy na dane teleadresowe wskazane przez Nauczyciela. Aby rezerwacja lekcji była skuteczna, Nauczyciel i Uczeń muszą potwierdzić ją w wiadomości zwrotnej/telefonicznie.

§ 3 Wynagrodzenie Nauczyciela

 1. Wynagrodzenie Nauczyciela za jedną lekcję trwającą 60 minut prezentowane jest cenniku dostępnym na stronie https://www.angielskizdagmara.pl/platnosci/.
 2. Uczeń pokrywa wynagrodzenie Nauczyciela za wszystkie lekcje zaplanowane zgodnie z §2 Regulaminu w danym miesiącu jednorazowo z góry lub każdorazowo z dołu po terminie każdej lekcji, jednak przed terminem kolejnej zaplanowanej lekcji. Nauczyciel jest uprawniony do odmowy przeprowadzenia kolejnej zaplanowanej lekcji w przypadku niepokrycia przez Ucznia kosztów lekcji poprzedniej. Obowiązek zapłaty kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu Nauczyciela za lekcję ciąży na Uczniu również w sytuacji, gdy zaplanowana lekcja nie odbędzie się na skutek odwołania lekcji przez Ucznia. W takim przypadku Uczniowi przysługuje uprawnienie do odrobienia lekcji określone w §6 ust. 4 Regulaminu.
 3. Płatność wynagrodzenia Nauczyciela następuje na rachunek Nauczyciela:

PL 12 1050 1214 1000 0092 0405 6643

Angielski z Dagmarą Dagmara Świątek

40-719 Katowice

ul. Gdańska 18/53

NIP 9542538226

§ 4 Odwoływanie i odrabianie lekcji

 1. Uczeń i Nauczyciel zobowiązują się do odbywania lekcji w terminowo.
 2. Poprzez odwołanie lekcji zarezerwowanej w trybie regularnym rozumie się rezygnację z odbycia jednej lub więcej lekcji o stałej porze i godzinie, bez względu na okres wyprzedzenia, z jakim rezygnacja się odbywa, przy czym zachowana pozostaje ciągłość nauki (Uczeń powraca do nauki w stałym terminie po okresie przerwy).
 3. Poprzez odwołanie lekcji zarezerwowanej w trybie elastycznym rozumie się rezygnację z odbycia lekcji o ustalonym już przez Nauczyciela i Ucznia terminie, bez względu na okres wyprzedzenia, z jakim rezygnacja się odbywa.
 4. Odwołanie zaplanowanej lekcji przez Ucznia skutkuje obciążeniem Ucznia kwotą odpowiadającą wynagrodzeniu Nauczyciela należnemu za lekcję. Kwotę tą Uczeń zobowiązany jest uiścić zgodnie z postanowieniami §3 umowy. Jednakże, jeśli Uczeń zainteresowany jest odrobieniem takiej lekcji, Nauczyciel, na żądanie Ucznia wpisze Ucznia na listę osób oczekujących na odrobienie lekcji, a po pojawieniu się  terminu, w którym mogłoby dojść do odrobienia lekcji, poinformuje o tym Ucznia. Jeśli Uczeń zaaprobuje termin wskazany przez Nauczyciela, Nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić lekcję w ramach kwoty uiszczonej uprzednio przez Ucznia z tytułu odwołania lekcji. Jeśli Uczeń nie przystąpi do odrobienia lekcji w terminie ustalonym w sposób wyżej opisany, Nauczyciel może, zależnie od własnego uznania, wskazać Uczniowi kolejny termin, w którym mogłoby dojść do odrobienia lekcji. W przeciwnym wypadku Uczeń traci prawo do odrobienia lekcji.
 5. Odwołanie zaplanowanej lekcji przez Nauczyciela następuje poprzez poinformowanie Ucznia o tej okoliczności drogą mailową lub telefoniczną pod adresem lub numerem wskazanym przez Ucznia. W przypadku odwołania lekcji przez Nauczyciela Uczeń ma prawo zdecydować czy chce zwrotu wpłaconego wynagrodzenia Nauczyciela (o ile nastąpiła wpłata tego wynagrodzenia), czy w ramach wpłaconego wynagrodzenia Nauczyciela chce odrobić lekcję w nowym terminie, zaaprobowanym przez obie strony.  
 6. Nagminne odwoływanie lekcji przez Ucznia może skutkować odmową Nauczyciela odrobienia przez Ucznia lekcji w nowych terminach.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Zamawiając lekcje Uczeń oświadcza, że wszystkie postanowienia Regulaminu podlegały uzgodnieniu z Nauczycielem i że wyraził zgodę na ich treść.
 3. Strony zgodnie postanawiają, że stosunki wynikłe z niniejszego Regulaminu poddają prawu polskiemu.